תקנון אתר ותנאי שימוש

הנך מתבקש לקרוא תקנון תנאי שימוש זה בעיון.

 • אתר האינטרנט המצוי בכתובת  זו (להלן: "האתר") הינו מופעל ע"י נתיב העשרה בחולות זיקים מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ, אגודה מס' 570027326 שכתובתו ד.נ. חוף אשקלון נתיב העשרה 79755 – תיירות עד הקצה (להלן: "האגודה"), ומשמש גם למתן מידע ובתור אתר מכירות לרכישת יום סיור מאת האגודה ולרכישת פעילויות ושירותים מאת ספקי שירותים (להלן: "השירות"). "ספקי שירותים" – תיירנים שונים המארגנים פעילות ושירותים של אירוח, מפגש ,סיור, ביקור, סדנא, לינה, סיור קולינרי, קייטרינג וארוחות, ביקור במשתלה, סיור חקלאי, סיפור וסיור וסדנה להכנת גבינה, ואח'.
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

הזמנות באתר

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של השירות באמצעות האינטרנט.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד ואתה תתבקש לספק את פרטיך האישיים, לרבות שמך המלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי (להלן: "פרטי הרכישה").
 • לאחר שכל פרטי הרכישה והאשראי יאושרו, תקבל מענה בדוא"ל המאשר את ההזמנה.
 • רק כאשר אישור הזמנה נשלח ללקוח, ההזמנה מאושרת.
 • עליך להדפיס או להציג במכשיר הנייד את אישור ההזמנה בעת הגעתך למקום. ללא אישור זה, האגודה לא תהיה מחויבת לספק כל שירות.
 • האגודה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, במקרה בו נמסר מידע מוטעה ו/או שגוי על ידי הלקוח ו/או במקרה ופרטי הרכישה לא התקבלו במערכת ו/או בגין כל תקלה טכנית או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש שירות דרך האתר.
 • האגודה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירות השירות בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר, על פי שיקול דעתה.

אחריות

 • לגבי שירות מספקי השירותים – האגודה מזמינה בעבורך את השירות מאת ספקי השירותים השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך. האגודה מתחייבת לבצע את ההזמנה בדייקנות ובמיומנות.
  ואולם שירות ספקי השירותים יינתן ישירות על ידי ספקי השירותים, והאגודה אינה אחראית למתן השירות ו/או לטיב השירות ו/או לכל נזק שייגרם במהלך קבלת השירות על ידי ספקי השירותים.
  בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה עליך לפנות בהקדם, במישרין או בעזרת האגודה, לספקי השירותים המתאימים. פרטי ספק השירות מצוינים באישור ההזמנה שבידיך.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי השירות, ניתן לפנות אצל נציגי האגודה בטלפון 08-9566015.

מדיניות ביטולים

 • כל לקוח הרוכש שירות באמצעות האתר הינו זכאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות הגנת הצרכן"), באופן ספציפי הוראות סעיף 14ג(ג)(2) וסעיף 14.ג.(ד) לחוק הגנת הצרכן, הקובעים כי הביטול ייעשה בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת מסמך פרטי העסקה; בכפוף לכך, כי הביטול ייכנס לתוקף רק במידה והבקשה לביטול נשלחה לאגודה לפחות שבעה (7) ימי עסקים טרם המועד למתן השירות (להלן: "ביטול שירות במועדים הקבועים בחוק").
 • ביטול שירות ייעשה בפקס או במייל בלבד. הודעת הביטול תכלול את פרטי העסקה, שם הלקוח ומספר תעודת הזהות שלו ופרטי אמצעי התשלום שבאמצעותו ביצע את הרכישה. ללא מסירת כל הפרטים הנ"ל, לא ניתן לבטל את העסקה.
 • במקרה של ביטול שירות במועדים הקבועים בחוק, הלקוח אשר ביצע את ההזמנה לא יחויב בדמי ביטול.
 • במקרה של ביטול שירות שלא במועדים הקבועים בחוק הגנת הצרכן ובתקנות הגנת הצרכן, קרי במידה והביטול נעשה לאחר ארבעה עשר (14) ימים ממועד ביצוע העסקה או קבלת אישור ההזמנה, או בתוך בתוך שבעה (7) ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן – הלקוח יחויב בדמי ביטול כדלקמן:
  במקרה של ביטול שירות 3 ימים או פחות מכך לפני מועד השירות – הלקוח יחויב בתשלום 20% מעלות השירות.
  במקרה של ביטול שירות 24 שעות או פחות מכך טרם הפעילות – הלקוח יחויב בתשלום 50% מעלות השירות.
 • על אף האמור לעיל, ניתן לבטל שירות, בכל עת וללא תשלום, כאשר הדבר מחויב מציאות בשל מצב בטחוני או מזג אוויר קיצוני.
 • כל המחירים המופיעים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.
 • בקשת הלקוח לביטול עסקה כאמור בסעיפים תהווה את אישורו לכך שדמי הביטול או דמי הביטול המלאים, לפי העניין, ישמשו כפיצוי מלא וסופי בגין הביטול.

מצגים והתחייבויות שלך

 • בעת ביצוע הזמנות ורכישות באתר, הינך מצהיר כי אתה נמצא בגיל משפטי המאפשר לך לבצע עסקאות מכר-מרחוק, ולפחות בן שמונה-עשרה (18) שנים על-מנת לעשות שימוש בשירות.
 • במידה והינך משתמש בשירות בשם ישות משפטית (לרבות חברה, שותפות או עוסק מורשה), אתה מצהיר כי אתה מורשה לבצע כל פעולה בשם הישות המשפטית כאמור.
 • אתה מצהיר כי כל המידע שתספק לנו בכל עת יהא אמיתי, מדויק, עדכני ושלם, ואתה מסכים לעדכן מידע זה כפי הנדרש על-מנת לשמור על דיוקו.
 • אתה מסכים כי תבצע באמצעות האתר רק הזמנות לגיטימיות בתום לב לשימושך ולקוחותייך (במקרה של סוכני נסיעות), ולא לצורך כל מטרה אחרת, לרבות וללא הגבלה, למכירה מחדש, הצגה ללא היתר באתרים אחרים, או בכוונה לביצוע ספקולציות, הזמנות שקריות או מרמה, או הזמנות לטובת יצירת ביקוש.
 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק באופן מיידי שימוש בשירות בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי וללא כל הודעה, וזאת בכל מקרה בו יש סיבה המצדיקה פעולה כאמור, לרבות הפרה של כל חלק מתנאי שימוש אלה, פעוה בניגוד להם או יצירת כל סיכון או חשיפה משפטית לאגודה.

תנאים והוראות כלליים

 • השירות מכיל מידע ותוכן השייך באופן בלעדי לאגודה, או שניתן לאגודה רישיון לעשות בו שימוש מצד שלישי (להלן: "תוכן האגודה"). תוכן האגודה מוגן על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים וחקיקה אחרת. לא מוענק לך כל רישיון או זכות בתוכן האגודה או בשירות או בכל חלק מהם. לרבות, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם האגודה.
 • השירות, לרבות אתר האינטרנט, עשוי לכלול קישור לאתרי אינטרנט אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים. אתה מסכים ומצהיר באופן מפורש כי אנו לא נהיה אחראים בכל צורה לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור.
 • אנו עשויים להציג פרסומות וקידומי מכירות כחלק מהשירות, ואתה מסכים כי אנו רשאים להציב פרסומות וקידומי מכירות אלה כחלק מהשירות.
 • הינך מצהיר כי אנו רשאים שלא לזהות תמיד שירותים בתשלום, תוכן ממומן ו/או התקשרויות מסחריות ככאלה.
 • דפים ו/או חלקים מסוימים באתר עשויים להיות מוגבלים לכניסה לסוכני נסיעות או למורשים אחרים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות למנוע כניסה, או שימוש בדפים ו/או חלקים מוגבלים אלה במקרים בהם אנו נקבע כי שימוש או גישה כאמור מפריעים לפעילות האתר או גורמים ליתרון מסחרי לצדדים שלישיים הפוגע באגודה.
 • בכוונתנו לשמור על השירות זמין בכל עת. עם זאת, עלולים להיות מקרים בהם השירות יופרע, לרבות אך לא רק, למטרת תחזוקה מתוכננת או שדרוגים, לטובת תיקוני חירום או כתוצאה מכשל בפעילות האינטרנט, תקשורת ו/או הציוד.
 • האתר, כולל תוכן האגודה מסופק על בסיס "AS IS". עם שימושך באתר הינך מסכים כי לאגודה ו/או מי מטעמה, לרבות עובדיה, מנהליה, הדירקטורים שלה, נושאי משרה בה ו/או גופים הקשורים אליה לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בנוגע לכל שימוש מכל סוג שהוא באתר והינך מסכים לפטור את האגודה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בקשר לאופן השימוש באתר, לרבות אי התאמת מערכת ההפעלה לאתר, פעילות תקינה ללא הפרעה, אינטגרציית המערכת או הגנה מפני וירוסים.
 • הינך מצהיר כי שימושך באתר הוא באחריותך הבלעדית. האגודה ו/או מי מטעמה אינם מעניקים כל מצג או הצהרה כי המידע (לרבות הוראות) באתר הינו מדויק, מלא או מועיל או תואם את הוראות החוק.
 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, בדרך של העלאתם לאתר, והם ייכנסו לתוקפם לאחר העלאתם לאתר או במועד אחר כפי שיפורט בתנאי השימוש המעודכנים.

אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

 • האגודה, כמו גם תאגידים הקשורים עימה וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם האגודה ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאים להשתמש במידע המופיע בפרטי הרכישה על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • האגודה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת האגודה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא האגודה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • בכפתור "שלח" יש משום הסכמה לאגודה או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק ללקוח מידע על השירות ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים לשירות ולמוצרים של האגודה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפוץ להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של האגודה התקשרו לטלפון: 08-9566015 באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

הסכם נפרד בעניין התיישנות

 • בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח – 1958, אתה מסכים כי כל טענה שיש לך הקשורה או נובעת מיחסיך עם האגודה תוגש בתוך שנה אחת מיום היווצרותה. כל טענה שתוגש בכל מועד מאוחר יותר משנה אחת כאמור, תהיה חסרת תוקף.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.